AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Sankcje ekonomiczne, a świadczenie usług finansowych

Profil słuchacza

Szkolenie jest skierowane do osób zatrudnionych w podmiotach obowiązanych, takich, jak m. in.: oddziały instytucji finansowych i kredytowych, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie, spółki handlowe (zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., podmioty prowadzące działalność – w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w wybranym zakresie – notariuszy, adwokatów i radców prawnych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, fundacje, stowarzyszenia przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro oraz innych podmiotów.

Korzyści

Poznanie zagrożeń oraz skutków, jakie powodują sankcje ekonomiczne za nieprawidłowe świadczenie usług finansowych. Uzyskanie wiedzy z zakresu uregulowań i konsekwencji prawnych.

Agenda

 • rola sankcji ekonomicznych,
 • przepisy krajowe dotyczące sankcji UE,
 • przepisy unijne dotyczące sankcji,
 • rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ (sankcje ONZ),
 • przepisy amerykańskie dotyczące sankcji,
 • przykłady nieprzestrzegania przez instytucje finansowe przepisów dotyczących sankcji, w zakresie KYC, monitorowania, raportowania,
 • obszary stosowania sankcji przez instytucje finansowe oraz dopuszczalne wyjątki od ich stosowania,
 • rozwiązania informatyczne wspierające proces KYC/CDD/EDD,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy a sankcje,
 • współpraca z zagranicznymi instytucjami finansowymi w przypadku podejrzenia naruszenia sankcji,
 • odpowiedzialność instytucji finansowej w Polsce,
 • odpowiedzialność instytucji finansowej w obcych jurysdykcjach,
 • skutki naruszeń sankcji.

 

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

15 + 13 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: