AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Oszustwa dotyczące instrumentów finansowych

Profil słuchacza

Szkolenie jest skierowane do osób zatrudnionych w podmiotach obowiązanych, takich, jak m. in.: oddziały instytucji finansowych i kredytowych, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie, spółki handlowe (zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., podmioty prowadzące działalność – w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w wybranym zakresie – notariuszy, adwokatów i radców prawnych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, fundacje, stowarzyszenia przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro oraz innych podmiotów.

Korzyści

Poznanie zagrożeń oraz skutków, jakie powodują oszustwa tego typu, zarówno dla wizerunku organizacji, jak i jej finansów. Uzyskanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych i metod działań.

Agenda

  • charakterystyka instrumentów finansowych,
  • oszustwa dotyczące instrumentów finansowych,
  • przeciwdziałanie nadużyciom z wykorzystaniem instrumentów finansowych,
  • przepisy krajowe,
  • przepisy unijne (rozporządzenie MAR, dyrektywa MAD),
  • działanie na szkodę uczestników rynku przez instytucje finansowe,
  • ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku w pakiecie MiFID II/MiFIR,
  • whistleblowing w instytucjach finansowych,
  • odpowiedzialność sprawcy,
  • odpowiedzialność instytucji finansowej oraz innych podmiotów zbiorowych za nadużycia dotyczące instrumentów finansowych.

 

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

8 + 2 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: