AML i przeciwdziałanie przestępczości finansowej – Instytucje finansowe, a problem prania pieniędzy

Profil słuchacza

Szkolenie jest skierowane do osób zatrudnionych w podmiotach obowiązanych, takich, jak m. in.: oddziały instytucji finansowych i kredytowych, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie, spółki handlowe (zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., podmioty prowadzące działalność – w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w wybranym zakresie – notariuszy, adwokatów i radców prawnych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, fundacje, stowarzyszenia przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro oraz innych podmiotów.

Korzyści

Poznanie zagrożeń oraz skutków udziału instytucji w procederze prania pieniędzy. Uzyskanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych i ich konsekwencji.

Agenda

  • przepisy krajowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • przepisy unijne (dyrektywa PSD/PSD2, dyrektywy AML, rozporządzenie o transferach),
  • przykłady nieprzestrzegania przez instytucje finansowe przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w zakresie KYC, monitorowania, raportowania,
  • relacje pomiędzy instytucją finansową a podmiotem świadczącym usługi informatyczne w zakresie AML,
  • rozwiązania informatyczne wspierające proces KYC/CDD/EDD,
  • współpraca z zagranicznymi instytucjami finansowymi w przypadku podejrzenia prania pieniędzy,
  • whistleblowing w instytucjach finansowych,
  • odpowiedzialność instytucji finansowej w Polsce,
  • odpowiedzialność instytucji finansowej w obcych jurysdykcjach.

 

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

12 + 10 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena: